An AM's role / Rôl AC

The Welsh Assembly was set up after a referendum of the Welsh people in 1997.

The first Assembly was elected in May 1999. The next election is due to be held in 2021.

Sixty Assembly Members (AMs) sit in the chamber and each of the four main political parties in Wales is represented. Forty of these members are elected using the first past the post method using the same constituency boundaries as MPs elected to Westminster. The remaining twenty AMs are elected on a proportional representation basis to represent one of five regions in Wales .

The Welsh Government is made up of the First Minister and his Cabinet. It is the responsibility of those Assembly Members not part of the government to hold them to account and scrutinise their decisions either through debate on the floor of the Chamber or through Scrutiny committees.

Since the referendum on further powers in March 2011 the Welsh Assembly has increased responsibility for law making powers which affect the day to day life of people in Wales.

There are twenty areas of responsibility that the Assembly can pass laws on and these are listed below.

Agriculture, fisheries, forestry and rural development
Ancient monuments and historical buildings
Culture
Economic development
Education and training
Environment
Fire and rescue services and promotion of fire safety
Food
Health and health services
Highways and transport
Housing
Local government
National Assembly for Wales
Public administration
Social welfare
Sport and recreation
Tourism
Town and country planning
Water and flood defences
Welsh language

 

Sefydlwyd y Cynulliad ar ôl refferendwm gan bobl Cymru ym 1997.

Cafodd y Cynulliad cyntaf ei ethol ym mis Mai 1999. Bydd yr etholiad nesaf yn cael ei gynnal yn 2021.

Mae trigain o Aelodau Cynulliad (ACau) yn eistedd yn y siambr ac mae pob un o’r prif pedair plaid wleidyddol yn cael ei chynrychioli. Caiff deugain o’r aelodau hyn eu hethol drwy’r dull y cyntaf i’r felin gan ddefnyddio’r un ffiniau etholaethol ag ASau sy’n cael eu hethol i San Steffan. Mae’r ugain AC arall yn cael eu hethol ar sail cynrychiolaeth gyfrannol i gynrychioli un o’r pum rhanbarth yng Nghymru.

Llywodraeth Cymru yw Prif Weinidog Cymru a’i Gabinet. Cyfrifoldeb yr Aelodau Cynulliad hynny y tu allan i’r llywodraeth yw eu dal i gyfrif a chraffu ar eu penderfyniadau naill ai ar lawr y Siambr neu drwy bwyllgorau Craffu.

Ers y refferendwm ar bwerau pellach ym mis Mawrth 2011, mae gan y Cynulliad fwy o gyfrifoldeb am bwerau gwneud cyfreithiau sy’n effeithio ar fywyd bob dydd pobl yng Nghymru.

Mae ugain maes cyfrifoldeb y gall y Cynulliad basio deddfau arnynt ac mae rhestr o’r rhain isod.

Amaethyddiaeth, pysgodfeydd, coedwigaeth a datblygiad gwledig
Henebion hynafol ac adeiladau hanesyddol
Diwylliant
Datblygiad economaidd
Addysg a hyfforddiant
Amgylchedd
Gwasanaethau tân ac achub a hyrwyddo diogelwch tân
Bwyd
Iechyd a gwasanaethau iechyd
Priffyrdd a thrafnidiaeth
Tai
Llywodraeth Leol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Gweinyddiaeth gyhoeddus
Lles cymdeithasol
Chwaraeon a hamdden
Twristiaeth
Cynllunio gwlad a thref
Dŵr ac amddiffynfeydd llifogydd
Y Gymraeg