Cancer Treatments | Meddyginiaeth Canser

Nick Ramsay has been campaigning with local residents for a Cancer Patients' Fund to end the scandalous postcode lottery in access to life-extending cancer drugs.  Nick accepted a petition signed by 100,000 people, many of whom were from Monmouthshire, calling for such a fund to enable patients in Wales to access drugs which are readily available to patients in other parts of the UK.

Nick said, "It is a disgrace that as many as 72 life-prolonging cancer medicines are not routinely available to cancer patients in Wales.  Instead patients are forced to go through the bureaucratic, agonising and humiliating fight with their local health board to prove they deserve the drug because they are an exceptional case.

"This postcode lottery has got to stop.  I support a Cancer Patients' Fund, which could be delivered for as little as £20million a year - a fraction of what the Labour-run Welsh Government spent buying Cardiff Airport."

 

Mae Nick Ramsay wedi bod yn gweithio gyda thrigolion lleol i ymgyrchu dros Gronfa Cleifion Canser a fyddai’n rhoi diwedd ar y loteri cod post cywilyddus sy’n bodoli wrth i bobl geisio cael gafael ar gyffuriau canser sy’n ymestyn hyd bywyd. Derbyniodd Nick ddeiseb a oedd wedi ei llofnodi gan 100,000 o bobl, nifer ohonynt o Sir Fynwy, yn galw am gronfa o’r fath er mwyn galluogi pobl yng Nghymru i gael gafael ar gyffuriau sydd ar gael yn hawdd i gleifion mewn rhannau eraill o’r DU.

Meddai Nick, "Mae’n warthus bod cymaint â 72 cyffur sy’n ymestyn hyd bywyd ddim ar gael i gleifion canser yng Nghymru yn arferol. Yn lle hynny, mae’n rhaid i gleifion fynd trwy broses fiwrocrataidd anodd a chywilyddus wrth iddyn nhw ymladd gyda’r bwrdd iechyd lleol er mwyn profi eu bod nhw’n haeddu’r cyffur a’u bod nhw’n achos eithriadol.

"Mae’n rhaid i’r loteri cod post yma ddod i ben. Rydw i’n cefnogi’r syniad o Gronfa Cleifion Canser, a allai gael ei chynnal gyda chyn lleied â £20 miliwn y flwyddyn – cyfran fach o’r hyn a wariodd Llywodraeth Lafur Cymru wrth brynu maes awyr Caerdydd."