Resurfacing the A40 | Wyneb newydd i’r A40

AM for Monmouth Nick Ramsay has renewed his calls on the Welsh Government to deal with the problem of excessive road noise at the Bryn and neighbouring communities along the A40.

The community has been plagued with excessive road noise over many years since the concrete A40 bypass was constructed in the early 1980s.

The Welsh Government recently paid for a noisy stretch of the A55 in North Wales to be resurfaced with a special low-noise 'whisper tarmac, but residents living near the A40 in Monmouthshire are asking why the Welsh Government won't provide the same tarmac for this stretch of road.

Nick Ramsay said, "The original concrete road surface of the A40 was given a lifespan of 35 years.

"As we are now the end of that period it is an appropriate time for the Welsh Government to consider resurfacing options which should include "quiet tarmac" options.

"The top level of concrete has deteriorated and the noise is exacerbated as vehicles cross the rubber expansion joints between the concrete slabs - a common design at the time.

"Local residents are rightly concerned about proposals for a noise reducing fence along the stretch nearest the Bryn which does not shield the whole village and does nothing for neighbouring communities.

"I am asking the Welsh Government to reveal the cost of resurfacing the road and to set a proper timescale for the replacement of this important but ageing stretch of dual carriageway."

 

Mae AC Trefynwy, Nick Ramsay, wedi galw unwaith eto ar Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael â phroblem lefelau uchel o sŵn ffordd yn y Bryn a chymunedau cyfagos ar hyd yr A40.

Mae’r gymuned wedi dioddef lefelau sŵn ffordd uchel am flynyddoedd maith ers i ffordd osgoi concrit yr A40 gael ei hadeiladu yn y 1980au cynnar.

Yn ddiweddar, fe dalodd Llywodraeth Cymru am wyneb newydd ar y darn swnllyd o’r A55 yn y Gogledd. Rhoddwyd tarmac sibrwd ar y ffordd, sef arwyneb lleihau sŵn arbennig. Ond mae trigolion Sir Fynwy sy’n byw yn agos i’r A40 yn gofyn pam nad yw Llywodraeth Cymru’n darparu’r un tarmac ar gyfer y ffordd hon.

Meddai Nick Ramsay, "Roedd arwyneb concrit gwreiddiol yr A40 i fod i bara am 35 mlynedd.

"Gan ein bod ni nawr ar ddiwedd y cyfnod hwnnw mae’n amser i Lywodraeth Cymru ystyried opsiynau ar gyfer ail-osod yr arwyneb a dylai hynny gynnwys opsiynau “tarmac tawel”.

"Mae lefel uchaf y concrit wedi dirywio ac mae’r sŵn yn waeth wrth i gerbydau groesi’r uniadau ymestyn rwber sydd rhwng y slabiau concrit – oedd yn ddyluniad eithaf cyffredin ar y pryd.

"Mae’n ddealladwy bod trigolion lleol yn bryderus am y cynnig i godi ffens lleihau sŵn ar hyd y rhan sydd agosaf at y Bryn gan nad yw’n cysgodi’r pentref i gyd nac yn lleihau’r effaith ar gymunedau cyfagos eraill.

"Rwy’n gofyn ar i Lywodraeth Cymru ddatgelu’r gost o ail-osod arwyneb y ffordd ac i osod amserlen gywir ar gyfer ailwampio’r ffordd ddeuol hon sy’n bwysig iawn ond sydd bellach yn dangos effeithiau amser."