Business rates | Ardrethi busnes

Businesses in Monmouthshire faced a double whammy of business rate increases last year and the impact on small businesses, particularly in the high streets of Monmouth, Chepstow, Abergavenny and Usk has been damaging.

Business rate revaluations usually take place every five years and the Valuation Office Agency conducted a revaluation of all non-domestic properties, which came into force in April 2017.  The revaluation adjusts the rateable value of properties to reflect changes in the property market and to redistribute business rates liabilities rather than increase revenue.

The Welsh Government pledged that across Wales, the revaluation would be revenue-neutral.  However, as the overall rateable value of properties in Wales had fallen, the Welsh Government also increased the multiplier from April 2017.

But in Monmouthshire, rateable values from the last valuation in 2010 had not decreased.  Far from it:

  • Retail properties in Monmouthshire had seen an average increase in their rateable value of 10%
  • Offices in Monmouthshire had seen an average increase in their rateable value of 10.5%
  • Other commercial properties had seen an average increase in their rateable value of 13.5%

This means a number of businesses in Monmouthshire faced a ‘double-whammy’ in April 2017 of a significant increase in their business rates valuation and the increase the business rate multiplier.  Some businesses are being hit even harder because their revaluation has pushed them over the £12,000 threshold and are now no longer eligible for small business rate relief.

Some Monmouthshire businesses saw an increase in their business rates of 200%!

Nick Ramsay thinks these rate rises were grossly unfair and did all he could to fight them.  Now, Nick is using his clout in the Welsh Assembly to put pressure on the Welsh Government to offer additional support to small businesses and campaign for proper business rate reform.

Nick believes the business rate multiplier should be based on local trends, so Monmouthshire firms aren’t plugging the gap for a loss of revenue due to a fall in rateable values in other parts of Wales.

 

Bu’n rhaid i fusnesau yn Sir Fynwy wynebu dau godiad mewn ardrethi busnes y llynedd ac fe gafodd hyn effaith niweidiol ar fusnesau bach, yn enwedig ar y stryd fawr yn Nhrefynwy, Cas-gwent, Y Fenni a Brynbuga.

Fel arfer, mae ailbrisio ardrethi busnes yn digwydd bob pum mlynedd ac fe ail-brisiodd Asiantaeth y Swyddfa Brisio bob eiddo nad oedd yn eiddo domestig er mwyn newid cyfraddau’r trethi o fis Ebrill 2017. Mae’r broses ailbrisio’n newid gwerth trethadwy eiddo i adlewyrchu newidiadau yn y farchnad eiddo a’r nod yw ailddosbarthu rhwymedigaethau ardrethi busnes yn hytrach na chynyddu refeniw.

Gwnaeth Llywodraeth Cymru addewid y byddai’r ailbrisio’n niwtral o ran refeniw ar lefel Cymru gyfan. Fodd bynnag, gan fod gwerth trethadwy eiddo wedi disgyn yn gyffredinol yng Nghymru, penderfynodd Llywodraeth Cymru gynyddu’r lluosydd o fis Ebrill 2017.

Ond yn Sir Fynwy, doedd gwerth trethadwy eiddo ddim wedi disgyn ers y broses prisio ddiwethaf yn 2010.  I’r gwrthwyneb:

  • Roedd gwerth trethadwy eiddo manwerthu yn Sir Fynwy wedi cynyddu 10% ar gyfartaledd 
  • Roedd gwerth trethadwy swyddfeydd yn Sir Fynwy wedi cynyddu 10.5% ar gyfartaledd 
  • Roedd gwerth trethadwy eiddo masnachol arall wedi cynyddu 13.5% ar gyfartaledd

Roedd hyn yn golygu bod nifer o fusnesau yn Sir Fynwy wedi cael eu taro ddwywaith gan brisiau uwch ym mis Ebrill 2017 oherwydd bod prisiad yr ardrethi busnes wedi cynyddu’n sylweddol ond hefyd am fod y lluosydd ardrethi busnes wedi codi. Cafodd rhai busnesau eu taro hyd yn oed yn galetach wedi i’r broses ailbrisio fynd â nhw dros y trothwy o £12,000 sy’n golygu nad ydyn nhw bellach yn gymwys i dderbyn rhyddhad ardrethi busnesau bach.
Gwelodd rhai busnesau yn Sir Fynwy gynnydd o 200% i’w hardrethi busnes!

Mae Nick Ramsay o’r farn bod y cynnydd hwn mewn ardrethi yn hollol annheg ac fe wnaeth bopeth a allai i’w gwrthwynebu. Nawr, mae Nick yn defnyddio ei ddylanwad yn y Cynulliad Cenedlaethol i roi pwysau ar Lywodraeth Cymru i gynnig cefnogaeth ychwanegol i fusnesau bach ac i ymgyrchu dros ddiwygio ardrethi busnes yn iawn.

Mae Nick o’r farn y dylai lluosydd ardrethi busnes gael ei seilio ar dueddiadau lleol, fel nad yw cwmnïau yn Sir Fynwy yn gwneud iawn am ddiffyg refeniw oherwydd cwymp gwerth trethadwy ardaloedd eraill yng Nghymru.