Chepstow Bypass | Ffordd osgoi Cas-gwent

Local AM Nick Ramsay was disappointed to learn that the Welsh Government’s Cabinet Secretary for Infrastructure, Ken Skates AM, would not be attending a site meeting with Chepstow residents to discuss conducting a feasibility study on a possible by-pass around the town.

Mr Ramsay wrote to Mr Skates after receiving a considerable amount of correspondence from constituents in the Chepstow area, who are concerned about traffic issues in the town and are pressing for a by-pass.

“Understandably, pressure is mounting, with concerns about the effect the planned new housing at Mabey Bridge would have on the existing infrastructure,” he said.

“Mr Skates has apologised for not being able to attend but has said he has asked an official to take the matter forward.

“I hope a meeting can be set up as soon as possible. Chepstow is likely to see a considerable amount of development over the next decade so it is vital that we have a comprehensive plan for the town’s infrastructure.”

 

Roedd yr AC lleol, Nick Ramsay, wedi siomi pan gafodd wybod na fyddai Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros yr Economi a’r Seilwaith, Ken Skates AC, yn dod i gyfarfod safle gyda thrigolion Cas-gwent i drafod cynnal astudiaeth dichonoldeb ar ffordd osgoi bosibl o gwmpas y dref.

Ysgrifennodd Mr Ramsay at Mr Skates ar ôl derbyn cryn dipyn o ohebiaeth gan etholwyr yn ardal Cas-gwent, sy’n poeni am broblemau traffig yn y dref ac sy’n awyddus i weld ffordd osgoi.

“Mae’r pwysau’n cynyddu, ac mae hyn yn ddealladwy gan fod pobl yn poeni am effaith y tai newydd arfaethedig yn Mabey Bridge ar y seilwaith cyfredol,” meddai.

“Ymddiheurodd Mr Skates am beidio â gallu bod yn bresennol ond dywedodd ei fod wedi gofyn i swyddog fynd i’r afael â’r mater.

“Gobeithio y gallwn drefnu cyfarfod cyn gynted â phosibl. Mae cryn dipyn o waith datblygu yn debygol o ddod i Gas-gwent dros y degawd nesaf felly mae’n hollbwysig bod gennym gynllun cynhwysfawr ar gyfer seilwaith y dref.”

Chepstow Bypass

  • 1 Current: Your details
  • 2 End
Do you agree with Welsh Conservative proposals to build a Chepstow bypass to help ease traffic congestion in Chepstow?