Nick Ramsay

Nick was born and bred locally and was educated at Croesyceiliog Comprehensive School.  He went on to study at Durham and Cardiff Universities.  After a spell in the private sector and working as a political advisor, Nick was elected to Monmouthshire County Council in 2004 for the ward of Mardy near Abergavenny.  In his role as a local councillor, Nick was involved in numerous campaigns supporting residents and standing up for local people.

Nick was first elected to the Welsh Assembly in 2007 and has since held the most senior shadow ministerial portfolios including Local Government, Business and Health.  Nick is currently the Shadow Finance Minister and chairs the influential Public Accounts Committee, which scrutinises expenditure by the Labour-run Welsh Government and other public bodies in Wales.

Nick was re-elected by the people of Monmouth in May 2016 with a majority of over 5,000 votes.  Nick has run numerous successful campaigns including to save Monmouthshire from abolition and has fought alongside local residents for a Cancer Patients' Fund for Wales to end the postcode lottery in access to life-extending cancer drugs.

 

Cafodd Nick ei eni a’i fagu’n lleol a chafodd ei addysg yn Ysgol Gyfun Croesyceiliog. Aeth ymlaen i astudio ym Mhrifysgolion Durham a Chaerdydd. Ar ôl cyfnod yn y sector preifat a gweithio fel cynghorydd gwleidyddol, cafodd Nick ei ethol i Gyngor Sir Mynwy yn 2004 ar gyfer ward Maerdy ger y Fenni. Yn ei waith fel cynghorydd lleol, bu Nick yn rhan o lawer o ymgyrchoedd yn cefnogi trigolion ac yn sefyll ar ran pobl leol.

Cafodd Nick ei ethol gyntaf i’r Cynulliad yn 2007 ac ers hynny mae wedi bod yn gyfrifol am y portffolios gweinidogol pwysicaf yn yr wrthblaid yn cynnwys Llywodraeth Leol, Busnes ac Iechyd. Nick yw Gweinidog Cyllid yr Wrthblaid ar hyn o bryd ac mae’n cadeirio’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus dylanwadol, sy’n craffu ar wariant gan y Llywodraeth Lafur a chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru.

Cafodd Nick ei ailethol gan bobl Mynwy ym mis Mai 2016 gyda mwyafrif o 5,000 a mwy. Mae Nick wedi cynnal nifer o ymgyrchoedd llwyddiannus yn cynnwys achub Sir Fynwy rhag cael ei diddymu ac mae wedi brwydro ochr yn ochr â thrigolion lleol am Gronfa Cleifion Canser yng Nghymru i roi diwedd ar y loteri cod post wrth gael cyffuriau canser sy’n ymestyn oes.