Work Experience | Profiad Gwaith

Nick receives many requests from students and young people for work experience placements and internships in Cardiff Bay or in his constituency office in Usk. Every effort is made to accommodate these requests, with priority given to young people studying or living in Monmouthshire.

Since Nick was first elected in 2007 a number of people have undertaken work experience placements in his office which has provided them with a greater understanding of the work of their Assembly Member and a useful insight into day-to-day politics. For some students this has provided a valuable stepping stone on their chosen career path.

If you are interested in a work placement with Nick then please send him an email to Nicholas.Ramsay@Assembly.Wales with the following details:

  • Age, contact details and place of study            
  • Why you would like to undertake work experience with an AM
  • The dates you wish to undertake your placement

 

Mae Nick yn derbyn llawer o geisiadau gan fyfyrwyr a phobl ifanc am leoliadau profiad gwaith ac interniaethau ym Mae Caerdydd neu yn ei swyddfa etholaethol ym Mrynbuga. Gwnawn ein gorau i ymateb i’r ceisiadau hyn, a rhoddir blaenoriaeth i bobl ifanc sy’n astudio neu’n byw yn Sir Fynwy.

Ers i Nick gael ei ethol gyntaf yn 2007 mae nifer o bobl wedi ymgymryd â lleoliadau profiad gwaith yn ei swyddfa sydd wedi rhoi mwy o ddealltwriaeth iddyn nhw o waith eu Haelod Cynulliad a darlun defnyddiol o wleidyddiaeth o ddydd i ddydd. I rai myfyrwyr, mae hyn wedi bod yn gam gwerthfawr ymlaen ar y llwybr gyrfa o’u dewis.

Os yw lleoliad gwaith gyda Nick yn apelio atoch chi yna anfonwch e-bost at  Nicholas.Ramsay@Cynulliad.Cymru gan gynnwys y manylion canlynol:

  • Oedran, manylion cyswllt a lleoliad astudio            
  • Pam ydych chi am wneud profiad gwaith gydag AC
  • Y dyddiadau yr hoffech chi wneud eich lleoliad